Privacy

 

Privacy

Privacy Statement Verkeersschool in 1X Rijopleidingen

Verkeersschool in 1X Rijopleidingen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. In de cookieverklaring leest u van welke cookies gebruik wordt gemaakt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Verkeersschool in 1X Rijopleidingen, hierna genoemd Verkeersschool in 1X Rijopleidingen. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.Verkeersschool in 1X Rijopleidingen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en, na 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Verkeersschool in 1X Rijopleidingen is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leerlingen, klanten, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en AVG stelt.         

Voor welke doeleinden verwerkt Verkeersschool in 1X Rijopleidingen uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door Verkeersschool in 1X Rijopleidingen gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten voor onderwijs en onderzoek. De belangrijkste processen waarvoor Verkeersschool in 1X Rijopleidingen persoonsgegevens verwerkt zijn:

A. Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning: recruitment, werving & selectie van nieuwe leerlingen, leerling administratie, interne en externe informatievoorziening, vastleggen van uitslagen, afgifte certificaten, diploma’s en bevoegdheden, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met leerlingen, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, onderbouwing ten behoeve van accreditatieonderzoeken advies en begeleiding, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole.

B. Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met de bedrijfsmedische zorg.

C. Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van het inkoopsystemen en betaalsystemen, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Recruitment, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, personeelsmanagement, interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, klachtafhandeling.

D. Facilitaire zaken: toegang- en beheersystemen, cameratoezicht, beheer parkeerfaciliteiten.

E. Algemene processen: Web content management, bibliotheeksysteem, fysieke en digitale archivering, medezeggenschap en verkiezingen, klachtenprocedure en beroep en bezwaar.

F. Onderzoek: Onderzoek: het uitvoeren van onderwijskundig onderzoek, onderzoek in zowel het algemeen belang als een specifiek belang en maatschappelijk of commercieel onderzoek. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen verwerkt persoonsgegevens door middel van de diverse websites van Verkeersschool in 1X Rijopleidingen, zoals middels contactformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Verkeersschool in 1X Rijopleidingen. Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

Van wie verzamelt Verkeersschool in 1X Rijopleidingen persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt Verkeersschool in 1X Rijopleidingen gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

• Opdrachtgevers als ook contactpersonen

• Leerlingen

• Opleiding-kiezers, aankomende leerlingen

• Geslaagden

• Medewerkers, inclusief medewerkers die uit dienst zijn, stagiaires en sollicitanten

• Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten

• Bezoekers van de website(s)

• Onderzoekssubjecten

Welke persoonsgegevens verzamelt Verkeersschool in 1X Rijopleidingen?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn:

• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

• Bankrekeningnummer (IBAN);

• Telefoonnummer;

• Geboortedatum;

• Geslacht;

• E-mailadres;

• Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons.);

• Beelden (foto’s en video’s);

• Onderwijskundige informatie (zoals: BSN, CBR nummer, relatienummer IBKI in het kader van de WRM, voortgang van het onderwijs en onderwijsresultaten;

• Surf- en clickgedrag;

• Onderzoeksgegevens

Verkeersschool in 1X Rijopleidingen verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Verkeersschool in 1X Rijopleidingen ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.     

Geven en intrekken van toestemming

Verkeersschool in 1X Rijopleidingen biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kan worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief, promotionele e-mails of uw onderwijskundige kenmerken voor het uitvoeren van onderzoek. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u Verkeersschool in 1X Rijopleidingen toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken. Hoe zorgt Verkeersschool in 1X Rijopleidingen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? Verkeersschool in 1X Rijopleidingen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Verkeersschool in 1X Rijopleidingen kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’ Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De categorieën van derden waarmee Verkeersschool in 1X Rijopleidingen gegevens deelt zijn: • Opdrachtgever van leerling • Inhuurkrachten • Onderzoeksgroepen (geanonimiseerd in diverse overlegvormen en in het kader van bijvoorbeeld een stage en (afstudeer)scriptie). En bijvoorbeeld worden gegevens op verzoek gedeeld met: Diverse overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en opsporingsinstanties.   

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Verkeersschool in 1X Rijopleidingen verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit gebeurt in de volgende situaties: indien de opdrachtgever van leerling of de leerling zelf in een land buiten de EU is gevestigd.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Verkeersschool in 1X Rijopleidingen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Verkeersschool in 1X Rijopleidingen. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Verkeersschool in 1X Rijopleidingen nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in de kunt downloaden in de appstore. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Verkeersschool in 1X Rijopleidingen passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.   

Privacybeleid van derden

Op de website van Verkeersschool in 1X Rijopleidingen zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot Verkeersschool in 1X Rijopleidingen behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een brief versturen naar verkeersschoolin1x@outlook.com. De functionaris gegevensbescherming (FG), mevr. M.G.R. Abdoelgafoer-Chitaroe, van Verkeersschool in 1X Rijopleidingen.